Baka Gbiné playing “Ima Gati Bongo” from the album “Kopolo”