ngombiMokoloba playing the Ngombi na Peke

limbindi Mari playing a limbindi

iyimbe_ieta Iyimbi playing the Leta

earthbow Baka man playing Angbendi (earth bow)

liquindi Liquindi – Baka women water drumming